Voorwaarden

Wij vragen uw aandacht voor de algemene voorwaarden van Zoet-Zuur ( Traiteur & Catering ) t.b.v. cateringopdrachten zowel op verplaatsing als bij levering of afhaling en de ontvangsten.

De partijen

1. Zoet-Zuur ( Traiteur & Catering ), Eekstuk 2 te 9030 Mariakerke, nader ook te noemen "Zoet-Zuur" of “wij”.

2. De opdrachtgever, nader ook te noemen “klant” of “u”. Indien Zoet-Zuur ( Traiteur & Catering ) een offerte aan u heeft uitgebracht, is deze bindend voor een periode van 1 week, gerekend vanaf de datum van verzending. Na 7 dagen komt het aanbod te vervallen, zonder dat daarvoor een nadere vermelding van Zoet-Zuur ( Traiteur & Catering ) nodig is. Deze termijn kan op verzoek van de klant worden verlengd met 1 week.

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en zijn altijd exclusief vervoer, dienst en/of personeel, huur materialen, tenzij anders vermeld. In geval van onvoorziene verhoging van kostprijsbepalende factoren mag Zoet-Zuur ( Traiteur & Catering ) de in haar offerte vermelde prijzen dienovereenkomstig verhogen zonder voorafgaand akkoord van de klant. Onvoorziene kosten op tijdstip van de catering kunnen achteraf opgenomen worden in het eindfactuur.

Indien u akkoord gaat met de offerte, wordt u verzocht een kopie van de offerte en van deze algemene voorwaarden voor akkoord gehandtekend aan Zoet-Zuur te retourneren. (per brief, fax of email). Zolang dit niet gebeurd is binnen de gestelde offertetermijn kan de bestelling van de klant niet door Zoet-Zuur ( Traiteur & Catering ) bevestigd worden. Keuze van de menu, wijnen en andere zaken vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant. Zoet-Zuur ( Traiteur & Catering ) heeft het recht haar diensten en haar naam bekend te maken d.m.v. reclame zoals visitekaartjes, bedrukte onderleggers, kledij, digitale reclame op de locatie en tijdstip van de cateringopdracht. Alsook het recht om de naam van de klant of diens bedrijf als referentie op te nemen voor commerciële doeleinden zonder voorafgaand akkoord, tenzij u dit weigert bij uw reservatie.

Uiterlijk 10 dagen voor aanvang van uw reservering/bestelling, vernemen wij graag de volgende definitieve gegevens (voor nota bindend):

  1. 1. Het aantal gasten waarvoor de reservatie/bestelling bestemd is, voor nota bindend;
  2. 2. De exacte locatie en tijdsbepaling;
  3. 3. Aanpassingen met betrekking tot huurartikelen;
  4. 4. De naam en adres voor verzending van de nota ( Btw-plichtigen zijn gebonden hun gegevens te vermelden );
  5. 5. Overige details zoals bedienend personeel, wensen ten behoeve van de bloemen en andere decoratie. Zoet-Zuur ( Traiteur & Catering ) zal met grote zorg uw opdracht uitvoeren zoals overeengekomen.

 

Aansprakelijkheid / Schade

Zoet-Zuur heeft het recht eventuele schade aan en/of vermissing van haar eigendommen en/of huurartikelen in rekening te brengen aan de opdrachtgever ten belope van de nieuwprijs van het beschadigd materiaal + de gemaakte administratieve kosten. Zoet-Zuur is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van eigendommen van de klant, haar gasten en de eigenaar van de locatie van de cateringopdracht.

Zoet-Zuur zal de locatie bezoeken volgens afspraak om na te gaan welk materiaal nodig zal zijn, dient gehuurd te worden en om de brandveiligheid en hygiëne te controleren. Zoet-Zuur zal de opdracht ontbinden zonder kosten voor de klant indien de brandveiligheid en de algemene veiligheid/hygiëne op de locatie van het gebeuren niet gegarandeerd kunnen worden. Zoet-Zuur kan op basis van deze redenen niet aansprakelijk gesteld worden voor vergoeding ten opzichte van de klant.

Betalingsvoorwaarden

1. Voorschot: Wij verzoeken u binnen twee (2) weken nadat de offerte akkoord bevonden is, doch uiterlijk tien (10) dagen vóór de aanvang van uw reservering/geplaatste bestelling, veertig (40) % van de offerte over te maken.

2. Betaling van het restant (Saldo) van het eindfactuur dient contact op de dag van de cateringopdract betaald te worden of uiterlijk 7 dagen na factuurdatum indien overeengekomen met Zoet-Zuur.

3. Annulering:

a. Indien u een reservering annuleert, dient u dit zo spoedig mogelijk aan Zoet-Zuur schriftelijk (per brief, fax of mail) bekend te maken. - Bij annulering tot maximaal 14 dagen vóór de aanvang van uw reservering krijgt u het gehele voorschot(indien reeds gestort) terug, verminderd met de managment fee ( 5 % van het voorschot ) en de door Zoet-Zuur voor u reeds gemaakte administratieve kosten. - Annuleert u tussen 14 dagen en 3 dagen voor de aanvang van uw reservering, dan wordt het gehele voorschot in rekening gebracht vermeerderd met de managment fee ( 5 % van het voorschot ) en de door Zoet-Zuur voor u reeds gemaakte administratieve kosten. - Annuleert u nadien, dan wordt de gehele offerte in rekening gebracht.

b. Zoet-Zuur zal niet kunnen worden aangesproken tot enige schadevergoeding van kosten als zij als gevolg van overmacht niet aan haar verbintenis kan voldoen. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan: niet of niet-tijdige leverantie ten gevolgde van niet of niet-tijdige levering van de toeleveranciers, transport/verkeersproblemen, hevige weersomstandigheden die normaal verkeer onveilig maakt, brand en lekkage op eigen locatie of op locatie van het gebeuren, stroomstoringen, plotse defecten aan koelmateriaal, diefstal, en andere onvoorziene omstandigheden.

4. Men kan een datum vastleggen alvorens een keuze te maken van de cateringopdracht ( dit om zekerheid te hebben voor uw feest). De vastlegging van de datum kan mondeling gebeuren en aanvaard worden. De vastlegging van de datum wordt in vertrouwen genoteerd en is voor nota bindend, deze zal u schriftelijk bevestigd worden per mail of per brief. U heeft een kosteloze opzegtermijn van 5 werkdagen na verzending van het schrijven. Indien u nadien deze datum niet kan nakomen alvorens een offerte getekend te hebben, zal Zoet-Zuur u een administratieve kost + de kosten van de schade die hieruit voortvloeide aanreken met een minimum van € 50 en maximum € 350. Bij niet betaling binnen gestelde termijn zal Zoet-Zuur een eerste aanmaning aan u versturen met de vermeerdering van de daarbij gemaakte kosten. Bij niet betaling binnen 21 dagen na factuurdatum, wordt u bij definitie ingebreke gesteld per aangetekend schrijven. De hierbij gemaakte kosten worden meeverrekend in het verschuldigd eindtotaal. Bij niet betaling binnen 3 dagen na de ingebrekestelling zal Zoet-Zuur zich beroepen op de hulp van een incassobureau zonder voorafgaande vermelding. De vermelde voorwaarden op het factuur overtreffen deze algemene voorwaarden enkel op de vermelde punten. Alle klachten dienen aangetekend geschreven te worden aan: Zoet-Zuur tav Lieve Damme Eekstuk 2 9030 Mariakerke En dit binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de cateringopdracht. Alle klachten die nadien toekomen op onze zetel worden als onbestaande beschouwd. Elke betwisting van de eindfactuur wordt volgens het Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de woonplaats van de consument behoren.